logo

Malangen Motorsykkelklubb.

KLUBBENS FORMÅL:

Denne infoen er hentet fra klubbens historie: http://www.mmck.no/JUBILEUM/historie/innhold.html

Klubbens formålsparagraf ble nedskrevet allerede i 1974 av Terje Grøttum. Denne har vært uforandret helt til i dag og lyder:

Malangen Motorsykkelklubb ble besluttet opprettet høsten 1974 av en del ungdommer som ut fra sin felles interesse for motorsykler syntes grunnlaget for en klubb var tilstede. Klubbens formål ble fra starten av konsentrert om å utvikle kameratskap mellom ungdommer som kjører motorsykkel, utvikle en god kjørekultur og dermed påvirke de vordende motorsyklister til en god opptreden i trafikken. Klubben ble også tiltenkt å være et middel til å samles om, ikke bare for ungdom med motorsykler, men også for personer med interesse for motorsykler, forhenværende eller vordende interesse.

Fra klubbens medlemmer kan nye trafikanter få råd og veiledning om både tekniske og trafikale spørsmål. Dermed vil de få en bedre forståelse for motorsykkelkjøringens spesielle kjøreteknikk, og videre en veiledning slik at det utvikles en kjørekultur med sykler som er i foreskrevet teknisk stand.

Ut fra disse grunnleggende teorier skulle nå klubbens retningslinjer være bestemt. Medlemskap i anerkjente nasjonale motorklubber ble også besluttet opprettet.


KLUBBENS REGLER:

Klubbens regler ble også skrevet ned i 1974. Noen justeringer ble foretatt i 1977, men siden da har disse vært slik:

§ 1:
For å kunne bli medlem i MMCK må man ha sertifisert sykkel og sertifikat til denne sykkelen. Enhver som dessuten innordner seg klubbens regler, og hvis 2/3 av de tilstedeværende medlemmer stemmer for det, kan bli opptatt som medlem.

§2:
Den som eventuelt selger sin sykkel kan stå som medlem i klubben inntil 1 år fra salgsdatoen. Dersom ikke ny sykkel til da er anskaffet, blir vedkommende strøket som medlem. Klubbmerkene kan medlemmene beholde, men de må ikke bære dem på seg.

§3:
Enhver må tenke på klubbens rykte og prøve å vise best mulig framferd. Utvisning kan komme på tale, og et medlem kan fratas medlemskap hvis 2/3 av medlemmene stemmer på det.

§4:
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes på årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes som medlem. Under militærtjenesten er medlemskapet fritt, dvs. de slipper å betale kontingent.

§5:
Årsmøtet holdes hvert år i desember måned, og innkalles med minst tre ukers varsel. Årsmøtet behandler:

 1. Årsmelding

 2. Regnskap i revidert stand

 3. Kontingent/budsjett

 4. Innkomne forslag

 5. Valg av styre

Årsmøtet er vedtaksfør med det antallet medlemmer som møter. Vedtak er gyldig med et flertall av de avgitte stemmer.

§6:
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

§7:
Medlemsmøte holdes når styret finner det nødvendig.

§8:
Klubben ledes av et styre bestående av:

Formann, nestformann, sekretær, kasserer, samt et styremedlem.

Ved stemmelikhet i styret har formannen dobbeltstemme.

§9:

 1. Formannen har den daglige ledelse av klubben. Han/hun leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet bestemmes.

 2. Nestformannen fungerer som formann under dens fravær, og overtar som formann hvis denne faller fra.

 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med formannen føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.

 4. Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse. Klubbens midler innsettes i bank og disponeres av kassereren.

 5. Styremedlemmet pålegges de oppgaver som styret bestemmer.

 6. Styret oppnevner etter behov nødvendig utvalg/personer for spesialoppgaver.

§10:
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§11:
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslisten. Dersom oppløsningen blir vedtatt holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses kreves også her 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning og vedtas på samme måte som andre lovendringer.

I tilfelle oppløsning overføres klubbens aktiva til Redningsforeningen.

Regelverket har aldri vært behandlet strengt i klubben, og må derfor sees på som veiledende. Bruk av sunn fornuft og skjønn har derfor alltid vært mer avgjørende for utfallet av en sak enn den ”firkantige” fortolkningen av regelverket.